Kluby

Usnesení z Valné hromady SETES

Usnesení z Valné hromady SETES, konané v sobotu 20. listopadu 2021 v Mostě

I. Valná hromada zvolila:
a) mandátovou komisi ve složení Michal Livora, Libor Tačner
b) návrhovou komisi ve složení Klára Patyková, Tomáš Trsek, Petr Kořínek
c) zapisovatele – Klára Patyková, Vladimír Tichý
d) ověřovatele zápisu – Martin Tetřev, Tomáš Hrdý
II. Valná hromada schválila zprávu mandátové komise – přítomno 24 delegátů + 8 delegátů s udělenou plnou mocí, valná hromada je dle stanov usnášeníschopná, nadpoloviční většinu tvoří 17 hlasů
III. Valná hromada schválila navržený program jednání
IV. Valná hromada vzala na vědomí vystoupení prezidenta ČTS Ing. Ivo Kaderky, CSc.
V. Valná hromada schválila předložený návrh volebního řádu
VI. Valná hromada schválila změnu Stanov SETES – vypuštění čl. XIII. (zrušení revizní a kontrolní komise)
VII. Valná hromady zvolila Ing. Zuzanu Kolářovou 22 hlasy předsedkyní SETES na volební období 2021- 2026.
VIII. Valná hromady zvolila Výkonný výbor SETES na volební období 2021- 2026 ve složení:
Ivan Polívka, Vladimír Tichý, František Vágner, Tomáš Trsek, Petr Kořínek, Jaroslav Přibyl, Libor Tačner, Miloslav Hajátko, Klára Patyková

Usnesení bylo přijato 28 hlasy
V Mostě 20. 11. 2021