Kluby

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY SEVEROČESKÉHO TENISOVÉHO SVAZU

V souladu se stanovami Severočeského tenisového svazu / Dále jen SeTeS /, článek 12, bod 8c, svolává Výkonný výbor SeTeS Volební valnou hromadu, která se bude konat v sobotu dne 20. 11. 2021 od 11:00 hod ve společenské místnosti tenisového areálu TK Most.

Kluby, které splňují dle článku 10, bod 4 a 5 stanov SeTeS, podmínky účasti na Valné hromadě, potvrdí na e-mail vhsetes.21@seznam.cz svojí účast nejpozději do 05.11.2021.

Následně Kluby obdrží program VH, Jednací a Volební řád VH, kde budou stanoveny podrobnosti o volbě Předsedy SeTeS a členů Výkonného výboru , dále pak počet delegátů, který je Klub v souladu se Stanovami oprávněn vyslat na Valnou hromadu, jejich jména Kluby oznámí nejpozději do 12.11.2021 na e-mail vhsetes.21@seznam.cz včetně kontaktního telefonu a e-mailu.

V Liberci 14. října 2021
Za Výkonný výbor SeTeS
Ing. Vladimír Tichý