Oblastní přebory a turnaje B – léto 2009 | Home | Dodatek k propozicím soutěží družstev 2009

9. 2. 2009

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2009

Verze pro tisk (doc)

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2009.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Názvy soutěží, věkové kategorie:
Severočeská divize dospělých
Severočeská divize dorostu
Severočeská divize staršího žactva Severočeská divize mladšího žactva

2. Řízení soutěží: Řídícím orgánem soutěží je SeTeS, který pověřuje řízením soutěží
Ing. Karla Hrdého, zodpovědného za sportovně technický úsek SeTeS .
3. Účastníci soutěží: Startují družstva z tenisových klubů, oddílů, tělovýchovných jednot a dalších organizací sdružených v Severočeském tenisovém svazu, ve věkových kategoriích: dospělí, dorost, starší žactvo a mladší žactvo.
4.Přihlášky: Do 28.2.2009 za každé družstvo na předepsaném samostatném formuláři, e-mailem, výhradně jako scan přílohu ve formátu .doc, .pdf na adresu hrdy.karel@centrum.cz. Výjimečně písemně na adresu Ing. Karel Hrdý, U koupaliště 647, 463 34 Hrádek nad Nisou, písemně, ne doporučeně.
Zařazení do soutěží dle výsledků 2008 resp. na základě změny dojednané kluby.
Přihláška musí obsahovat druh povrchu a místo, kde družstvo sehraje soutěž, povrch po dobu soutěže musí být neměnný.
Klub v přihlášce uvede, preferenční hlas pro organizaci soutěže.
5. Pořadatelé: Pořadateli jednotlivých utkání jsou tenisové oddíly nebo kluby.
6. Časový rozvrh: Soutěže se hrají od 25 .4. 2009 do 29.9.2009
7.Termíny a pořad utkání: Bude zveřejněn na internetových stránkách v rámci IS ČTS (cztenis.cz resp. severocesky.cztenis.cz) jako dodatek tohoto Rozpisu soutěží po rozlosování soutěží.
8. Ubytování: Pořadatel je povinen zajistit hostujícímu družstvu ubytování, požádá-li o ně písemně nejméně 14 dní před utkáním.
9. Hospodářské směrnice:
Pořadatel hradí míče a poskytuje dvorce k utkání. Družstvo, které požádá o delegaci vrchního rozhodčího, hradí jeho veškeré náklady. Je-li na utkání delegován vrchní rozhodčí nebo delegát řídícím orgánem, hradí jeho náklady řídící orgán.
10. Losování: Losování resp. dolosování se uskuteční dne 14.3. 2009 ve 14.00 v klubovně TCEN_OREL v Hrádku nad Nisou (sportovní areál U koupaliště).

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
10. Předpis: Hraje se podle platného SŘT, platných pravidel tenisu, dle těchto propozic a jejich příloh.
11. Systém soutěží: Soutěže se hrají jednokolovým systémem každý s každým, dále systémem vylučovacím (play of, play out,) jako jednodenní, na 9 utkání.
12. Podmínky účasti v soutěži:
Kontaktní osobou klubu podaná přihláška za každé družstvo zvlášť, zaslaná řídícímu soutěží nejpozději do 28.2.2009 a složené poplatky na účtě SeTeS v tomtéž termínu.
Jednotný kolektivní roční registrační poplatek pro všechny kluby je 600,- KČ.-
Číslo účtu SETES: 35-7977530277/0100
13. Soupisky: Soupisky družstev pořídí kluby (kontaktní osoba klubu) nejpozději do 31.3.2009 prostřednictvím IS ČTS www.cztenis.cz resp. www.severocesky.cztenis.cz) dle SŘT. Na soupisce musí být uveden kapitán družstva, jeho zástupce (jméno, příjmení, adresa, PSČ, telefonické spojení)
14. Dodatečné změny na soupisce:
Provádí kontaktní osoba klubu pouze do termínu zahájení 2. kola soutěže dle SŘT, prostřednictvím IS ČTS. Vyškrtnout lze pouze hráč, který v soutěži ještě nestartoval.
15. Hrací doba: Hraje se bez polední přestávky. Začátky utkání ve dnech pracovního klidu jsou v 9.00, v pracovních dnech v 15.00. Klub, který má vylosováno na své dvorce více utkání najednou, tak že nesplňuje podmínku dvou volných dvorců na utkání soutěží řízených SETES resp. tří dvorců u soutěží řízených ČTS, může stanovit začátek utkání ve dnech pracovního klidu na 14.00 s tím, že posun zahájení provede u nejníže zařazeného družstva nebo družstev bez ohledu na věkovou kategorii. V tomto případě tak musí do 10 dnů před termínem utkání prokazatelně informovat vedoucího soutěže a hostující družstvo.
16. Míče: Všechny soutěže se hrají míči WILSON. Domácí družstvo dodá pro soutěže dospělých a dorostu nejméně 18 nových míčů, pro soutěže žactva nejméně 12 nových míčů. Dodá-li družstvo míče jiné značky, bude mu utkání kontumováno.
17. Řízení utkání: Utkání řídí zpravidla společně kapitáni obou družstev v souladu se SŘT. Řídící orgán si vyhrazuje právo delegovat na utkání vrchního rozhodčího, utkání pak řídí delegovaný rozhodčí.
18. Zápis o utkání: Zápis o utkání vyplní kontaktní osoba domácího klubu do internetového formuláře na www.severocesky.cztenis.cz nejpozději první pracovní den po skončení utkání. Originál zápisu se všemi předepsanými náležitostmi má kontaktní osoba družstva povinnost archivovat, aby v případě požadavku řídícího soutěže mohla tento dokument předložit.
V případě, že v zápise o utkání se objeví námitka, je kontaktní osoba domácího klubu povinna poslat originál zápisu poštou na řídícího soutěže (zůstává povinnost zapsat výsledky do IS ČTS nejpozději první pracovní den po ukončení utkání).
Kontaktní osoba hostujícího klubu má možnost výsledky potvrdit či odmítnout (udat důvod odmítnutí) nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení utkání. Pokud tak neučiní, jsou výsledky zapsané na Internet považovány za schválené ze strany hostujícího družstva.
19. Námitky a odvolání: Podávají se a jsou vyřizovány SeTeS ve smyslu SŘT čl. 138 – 146.
20. Řídící soutěží: Ing. Karel Hrdý, U koupaliště 647, 463 34 Hrádek nad Nisou,
tel. 774070942, e-mail: hrdy.karel@centrum.cz
21. Postupy a sestupy:
Dospělí: Vítězové 1. divizí do vyšších soutěží, řízených ČTS. Vítězové resp. nejlépe umístěná družstva ve 2. Severočeské divizi. Vítězové skupin 3.SČ divize postupují do 2.SČ divize. Z 1. SČ divize sestoupí tolik družstev, kolik bude třeba pro postupující z 2. SČ divizí a sestupujících z 2.ligy. Analogicky budou řešeny sestupy i z 2. SČ divize. Rozhodujícím kritériem je umístění ve skupině (při zachování herního systému) resp v baráži (při přijetí nového systému). V případě nestejnoměrného počtu sestupujících ze skupin rozhodne o sestupujících dodatečná baráž. Sestupy a postupy mládežnických soutěží jsou analogické při zachování stávajícího systému soutěží, bezpředmětné jsou při přijetí nového systému soutěží.

22. Zvláštní upozornění na změny v SŘT. Určování sestav pro čtyřhry je změněno, viz. čl.103. Protože SŘT neřeší situaci pro případ, že dojde k rovnosti BH i součtu umístění na CŽ (např. hrají 4 hráči s 1 bodem), upravují tuto situaci propozice soutěže takto. Při rovnosti bodů a součtu umístění na žebříčku hráčů nominovaných do čtyřhry, musí být do první čtyřhry nominován hráč, který je z nominovaných hráčů pro čtyřhry umístěn nejvýše na soupisce družstva za něž startuje.

23. Zveřejnění výsledků a tabulek:
Po každém kole na www.cztenis.cz resp www.severocesky.cztenis.

Ing. Karel Hrdý v.r.
Řídící soutěží

Jaroslav Tačner v.r.
Předseda SeTeS

inkjet definition oem software; Buy EndNote X1 for Mac The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Buy Native Instruments Guitar Rig 2 VSTi RTAS AU MAC OSX Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52; Buy CA Personal Firewall 2009 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Buy Adobe Photoshop CS3 Extended for Mac microsoft office 2003 oem
locate software oem files Buy Adobe Acrobat 8.0 Professional widows oem software
window 2000 upgrade download; Buy Norton Systemworks 2009 Premier Edition v12.0.0.52 quark xpress 6 crack
oem software bundle Buy Corel DVD MovieFactory Pro 7 software oem italiano
adobe photo shop element Buy Agnitum Outpost Firewall Pro 2009 oem software cds
“microsoft window 2000 professional oem software” Buy Microsoft MapPoint Europe 2009 cheap software downloads
oem Microsoft Office Buy Capturix VideoSpy 2007 Enterprise Edition adobe standard encoding
oem office 2000 software; Buy Native Instruments B4 II v2.0.3.009 VSTi RTAS AU MAC OSX upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Buy Adobe After Effects 6.5 for Mac inkjet definition oem software;
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Buy Norton AntiVirus 2009 Gaming Edition v16 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Buy Symantec Norton Antivirus 10.1 for Mac iCorrect EditLab Pro 4.52;
software oem cd line business Buy Adobe Acrobat 7 Professional for Mac adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Buy Adobe Photoshop CS2 V 9.0 locate software oem files
widows oem software Buy Microsoft Windows Vista Ultimate window 2000 upgrade download;
quark xpress 6 crack Buy Native Instruments Absynth 4 oem software bundle
software oem italiano Buy Parallels Desktop 3.0 (build 5584) for Mac adobe photo shop element
oem software cds Buy Roxio Creator 2009 – multilingual “microsoft window 2000 professional oem software”
cheap software downloads Buy CyberLink PowerDVD ULTRA EDITION v8.0.1531 oem Microsoft Office
adobe standard encoding Buy Native Instruments Kontakt v2.2.0.005 VSTi RTAS AU MAC OSX oem office 2000 software;
upgrade window 2000 to xp Buy Adobe Photoshop CS2 for Mac dvd to pocket pc 1.2.4